Wonen

Wij willen werk maken van woningen op maat die zich bevinden in aantrekkelijke buurten.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

  1. In onze gemeente moet gezorgd worden voor voldoende woningen in de sociale huursector. Samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties is hierbij van groot belang. Startersleningen en lage stichtingskosten spelen hier zeker een rol in.
  2. In onze gemeente moet ingezet worden op doorstroming. Veel goede eengezinswoningen worden nu bewoond door eenpersoonshuishoudens. Laten we investeren in goede woningen voor die categorie, zodat bestaande voorraad vrijkomt.
  3. In onze gemeente moeten er meer woningen komen in het kader van levensloopbestendig wonen. Ouderen en mindervaliden hebben recht op woningen op maat: denk aan woningen op de begane grond met mogelijkheden tot gemeenschappelijk vertier.
  4. In onze gemeente moet creativiteit op het gebied van wonen worden gestimuleerd: denk aan ‘tiny houses’ en het bouwen door particulieren van energieneutrale woningen.
  5. In onze gemeente wordt bouwgrond beschikbaar gesteld tegen de prijs die woningcorporaties of instellingen ervoor bieden.
  6. In onze gemeente verdienen arbeidsmigranten menswaardige en betaalbare huisvesting. Stella Maris is hiervan een goed voorbeeld. Wellicht dat er meer van dit soort voorzieningen mogelijk zijn, of wellicht moet Stella Maris in schaal vergroot worden.
  7. Situaties als bij het Sunclass-park in Nieuw-Vossemeer moeten worden voorkomen. Recreatie is hier het doel; mensen die hier vanwege omstandigheden permanent wonen moeten in sociale huurwoningen terecht kunnen komen en arbeidsmigranten moeten in voorzieningen als Stella Maris gehuisvest worden.
  8. In onze gemeente moet erfgoed behouden worden. Wel is het zo dat eigenaren van monumentale panden een tegemoetkoming moeten ontvangen als zij akkoord gaan met het opnemen van hun pand in het monumentenbestand.
  9. De gemeente moet zich de komende raadsperiodes sterk maken voor het realiseren van woonwijken waarin vrij wordt omgegaan met woonregels. De leefbaarheid van bijvoorbeeld De Heen zou zo gered kunnen worden.